Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία μεταξύ άλλων ρυθμίσεων προβλέπονται τα εξής:

Παρέχεται έως την 28η.2.2021 δυνατότητα
i) διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας και
ii) αποστολής πρόσκλησης και λήψης αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τηλεδιάσκεψη (οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυαν έως 31.8.2020 και έως 30.6.2020 αντίστοιχα).

Απαγορεύεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με υ.α., και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2021 (αντί 31η. 12.2020, όπως ισχύει), η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1η.9.2020 (αντί 1ης.2.2020, όπως ισχύει) για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (έληξε στις 20.9.2020) η προθεσμία που επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη ρύθμιση ζητημάτων για τις δημόσιες συμβάσεις (αναβολή διενέργειας, παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, αναστολή ή χορήγηση παράτασης προθεσμιών κατά τα ειδικώς οριζόμενα), λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.

Αιτιολογική έκθεση:

Άρθρο 6.
Η προτεινόμενη παράταση ισχύος της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με τηλεδιάσκεψη έχει στόχο τη διευκόλυνση της συνεδρίασης αυτών λόγω της επιβεβλημένης μείωσης μετακινήσεων και επαφών στο πλαίσιο μέτρων για την ανάσχεση της διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 7
Η προτεινόμενη παράταση ισχύος των περιορισμών που τέθηκαν τον Μάρτιο του 2020 ως προς την πώληση συγκεκριμένων αγαθών επιβάλλεται, λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας ιδίως σε είδη πρώτης ανάγκης.

Άρθρο 8
Η προτεινόμενη παράταση της δυνατότητας έκδοσης απόφασης για α) την αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) την παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) την αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) τη χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση, επιβάλλεται λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής και των μέτρων για την ανάσχεση της διασποράςτου ιού.

Διάταξη τροπολογίας

Άρθρο 6 Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιοσδήποτε νομικού προσώπου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 28η.2.2021.

Άρθρο 7
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ G8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4G83/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 28η.2.2021, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.».

Άρθρο 8
Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) παρατείνεται έως την 31η.12.2020.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

 

Πηγή: taxheaven.gr