Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης το νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα «2.b.1 Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000€.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών πάνω σε τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός
Από 5.000 έως 15.000 ευρώ

Ποσοστό επιχορήγησης
100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Αγροδιατροφή
Ενέργεια
Τουρισμός
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Χοντρικό – λιανικό εμπόριο
Υλικά – Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Περιβάλλον
Εκπαίδευση (εκτός μέσης εκπαίδευσης)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία – Φάρμακα.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
– Η ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης πρέπει να έιναι πριν την 1/1/2017 (να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πληρεις διαχειριστικές χρήσεις).
– Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα δραστηριοποίουνται εντός της περιφέρειας Κρήτης.
– Επιχορηγούνται μόνο επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (δείτε εδώ).
– Απαιτείται η ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας (σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης).

Επιδοτούμενες δαπάνες

Εξοπλισμός (Hardware)
-Servers με συνοδευτικά στοιχεία και λειτουργικό.
-Εξοπλισμός Δικτύου, Καλωδίωση, Wi-Fi υποδομή κτλ.
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).
-Εξοπλισμός Γραφείου (Projectors, Scaners, Printers, κτλ).
-Τεχνολογικός Εξοπλισμός σχετικός με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Λογισμικό (Software)
-Εφαρμογές Γραφείου, Antivirus κτλ.
-Προγράμματα βελτιστοποίησης λειτουργίας (ERP, CRM, SCMS, WMS, PMS, HRMS).
-Εξειδικευμένα λογισμικά (customized).
-Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (σε 2 γλώσσες) έως 2.000 ευρώ.
-Ανάπτυξη και Διαχείριση e-shop (σε 2 γλώσσες) έως 4.500 ευρώ.

Υπηρεσίες
-Συμμετοχή σε e-Marketplaces (Skroutz κτλ) εώς 3.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες Digital Marketing (Google Adwords, Facebook ads, Social Media) έως 1.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας έως 1.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000 ευρώ.

Χρόνος υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Προθεσμία
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 12/3/2020 και λήγει στις 30/6/2020.