Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Με την υπόψη τροπολογία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται από τη λήξη της (15.10.2020). έως 31.12.2020, η ισχύς του τετάρτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4690/2020 και της παρ.2 του άρθρου 123 του ν.4714/2020, ως προς την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Καθορίζονται ανάλογα του επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Ειδικότερα:

α) Για τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα κάτωθι:

Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), προβλέπεται ΐ) δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας, Π) δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή και Hi) υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.

β) Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:

– Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ,
– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή,
– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

γ) Στους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται επί του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη ποσού 35 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Δαπάνη από την καταβολή:

– Αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή.
– Οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, λόγω ένταξής τους στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
– Το ύψος της δαπάνης εκ των ως άνω αιτιών δεν μπορεί να προσδιορισθεί, καθόσον εξαρτάται από μη προβλέψιμους παράγοντες, όπως η μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας στις Π.Ε της χώρας και ο αριθμός των εργαζομένων, για τον οποίο οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα κάνουν χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων, σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04) θεσπίστηκε μηχανισμός στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020. Με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά ποσοστό 60% του εισοδήματος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50 %). Επιπροσθέτως, με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 προβλέπεται ότι ol επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των εργαζομένων και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.

Με το άρθρο 122 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 ol εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.7.2020 έως 15.10.2020 θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Επιπρόσθετα, για επιχειρήσεις-εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έλαβαν άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το τρίτο (3°) τρίμηνο του έτους 2019, και παράλληλα εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», προβλέφθηκε με το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) επίσης κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Με το δέκατο όγδοο άρθρο του ν. 4722/2020 (Α’177) παρατάθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” έως και την 31.12.2020 με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) μέχρι και την 31.12.2020, αφής στιγμής παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εξίσου έως 31.12.2020. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται επιπλέον στήριξη στις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης μειώνεται, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έπληξαν ανεπανόρθωτα την αγορά εργασίας.

Άρθρο 2

Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρο 2 ορίζεται ότι αναστέλλονται υποχρεωτικά ol συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες , που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484) και των οποίων η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, κύριας ή δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018. Οι εργαζόμενοι αυτοί καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’αναλογία για το χρονικό διάστημα που απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης κατόπιν κρατικής εντολής, υπολογιζόμενη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και μη συμψηφιστέα με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού. Για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία τους καί οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις – εργοδότες να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασία και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Προβλέπεται επίσης ότι όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει κηρυχθεί στο ως άνω «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο και οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018 , δύναται να τεθεί σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται στο ως άνω «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό- επίπεδο και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Ol εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή επίσης καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’αναλογία για το χρονικό διάστημα που η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται στο «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο και κατ’ ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα.. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού. Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις – εργοδότες να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους. Προσέτι, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει, εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή. Επίσης, ol ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της τηλεργασίας, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται στο ανωτέρω επίπεδο. Σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3

Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 3 προβλέπεται ότι όσον αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται σε «χαμηλό», σε «μέτριο» ή σε «υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484), δύναται να τεθεί σε αναστολή, μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων εργασίας τους, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω επίπεδα και βάσει ΚΑΔ όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα, στην παρ. 2 προβλέπεται οι ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή. Στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται οι ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της τηλεργασίας, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε περιφερειακή ενότητα που έχει κηρυχθεί σε «υψηλό επίπεδο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει κηρυχθεί σε «μέτριο επίπεδο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται στα ανωτέρω επίπεδα. Σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τέλος, οι επιχειρήσεις-εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται σε «Χαμηλό Επίπεδο» δύνανται να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας.

Σχέδιο διάταξης τροπολογίας

Άρθρο 1

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ·’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.12.2020 καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α~ 104), το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.12.2020.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τις 16.10.2020.

Άρθρο 2

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484), αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018.

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’4484), οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018 , μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες.

3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι δίκαιούχοιτης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που ορίζεται και κατ’ ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε τριάντα (30) ημέρες.

4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειταί σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

6. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επίτου ονομαστικού μισθού.

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.

8. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 2:

α) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

β) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

γ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών,

δ) οφείλουν, για την ορθή τήρηση της περ. γ’, να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του σαράντα τοίς εκατό (40%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστείτο μέτρο αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ε) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. δ’, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται η Περιφερειακή Ενότητα εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, η διάρκειά τους, προβλέπεται παράτασή τους, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή οι οποίοι πλήττονται σημαντικά και καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που κρινεταί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές

Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό» ή «μέτριο» ή «υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484), μπορούν να τίθενται σε αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικό επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

3. α) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «μέτριο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

γ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό», μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Για την ορθή τήρηση των περ. α’ καί β’ της παρ. 3, οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα, εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό» ή «μέτριο», συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Πηγή: taxheaven.gr