Πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.


Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού μήνα από αυτόν της πρόσληψης.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικ