Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ.Εργασίας : «Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID -19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας” (Α1 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ………..».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και μελών των οικογενειών τους (εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αναβάτες ιπποδρομιών, πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής κλ.π.).

β. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και των μελών των οικογενειών τους (ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών, υπερήλικων ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης κ.λπ.).

γ. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση περί οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή των εισφορών, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα έως 31.12.2020 (αντί έως 30.4.2020 που ισχύει) στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 29.2.2020, αλλά στη συνέχεια την απώλεσαν, ενόσω οι συνδεόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί.

3. Παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2020, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης 12.2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η.2.2020 (το εν λόγω ευεργέτημα έληξε την 30η.6.2020).

4. Παρατείνεται έως την 31η. 12.2020 (αντί έως την 30η.9.2020) η προθεσμία για την υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) οφειλετών – μη μισθωτών, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση (1ο στάδιο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία.

5. Παρατείνονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι την 30η. 11.2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης του σχετικού προσωπικού, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου κατά την 1η.9.2020 προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. α. Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 31η.3.2021 (αντί έως την 30η.9.2020 που ισχύει) η διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού (επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό), που έχει προσληφθεί σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού.

β. Προβλέπεται ότι η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρμογή του ως άνω αναφερθέντος πλαισίου, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 1

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4670/2020 (Α’ 43), από 1η Ιανουάριου 2020 και εφεξής στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειας του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1.1.2020 και εφεξής εφόσον: α) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν απάτην ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

β)Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαίτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4670/2020 (Α’ 43).Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν, 4529/2018 (Α’ 56). Ειδικότερα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 προβλέπεται ότι ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουάριου 2020, παρατείνεται μέχριτην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καί σε περίπτωση που υφίσταταί τυχόν οφειλή για το έτος 2019 απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα έως την εξόφληση του

συνόλου των δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση της εξόφλησης των μηνιαίων εισφορών του έτους 2020.

Με την παρ.1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), α) στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, β) στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων, γ) στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, δ) στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (Α’ 196), ε) καθώς και στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196) υπουργικών αποφάσεων.

Επίπροσθέτως, με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από 1.3.2020 μέχρι 28.2.2021 α) για τους ασφαλισμένους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α’ και Β’ της υποπαρ. A3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29),β) τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και γ) τους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

Τέλος, με την παρ. 3 ορίζεται ότι στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης διάταξης έγκειται στην παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης για την υγειονομική περίθαλψη λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.
Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29.02.2020, την οποία στην συνέχεια απώλεσαν. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενεργή ασφαλιστική ικανότητα των άμεσα ασφαλισμένων από τους οποίους εξαρτώνταιτα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. Η παράταση δίδεται μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων των εμμέσων μελών με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 31ής Δεκεμβρίου του 2020. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοίού COVID – 19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.

Επί του άρθρου 3

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31 ή Δεκεμβρίου του 2020 ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, ol οποίοι είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουάριου 2020. Η ανωτέρω παράταση δίδεται διότι η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 δεν έχει ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στους μη μισθωτούς μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2020. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοίού COVID -19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.

Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι 31.12.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) για την αίτηση του 2ου σταδίου για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες- των άρθρων 2 και 3 του ν. 4611/2019, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- Ε.φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.
Επί του άρθρου 5

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι καθαριότητας. Οι ανωτέρω εξυπηρετούν έξι (6) κτίρια, στα οποία στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ. Στα ανωτέρω κτίρια απασχολούνται περίπου πεντακόσιοι (500) υπάλληλοι και επιπλέον προσέρχονται επί καθημερινής βάσεως πλήθος πολιτών για εξυπηρέτηση (ενημέρωση, πληροφόρηση). Ol συμβάσεις του προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας λήγουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος και λόγω των έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη η παράταση των ανωτέρων συμβάσεων που αφορούν στη καθαριότητα, μέχρι 30.11.2020 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες από την αποχώρησή τους, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επί του άρθρου 6

Στο άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προβλέφθηκε η δυνατότητα για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α’ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.1. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) και το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) να προσλάβουν επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και την έκτων προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

Η δυνατότητα αυτή θεσπίστηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των φιλοξενούμενων σε κλειστές δομές πρόνοιας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία αυτών αποτελεί ευπαθή ομάδα πληθυσμού, σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη.

Για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και στο πλαίσιο της διατήρησης ενός αυξημένου επιπέδου προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθότι δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία, ενώ ήδη διαπιστώνεται αυξητική τάση στην διασπορά του ιού, καθίσταται επιβεβλημένη η διατήρηση του προσωπικού που προσλήφθηκε δυνάμει της τροποποιούμενης διάταξης για ακόμη έξι μήνες στις κλειστές δομές πρόνοιας, καθώς ol φιλοξενούμενοι στους εν λόγω προνοιακούς φορείς χρήζουν αδιάλειπτης και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 1

Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021

1. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαίτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηνοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).

2. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. A’ Β’ και Γ’ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273).

γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

3. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

Η παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιείται και το εικοστό άρθρο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο εικοστό

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

1. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29η.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, καί των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.»

Άρθρο 3
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται και η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαίτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουάριου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.7.2020.»

Άρθρο 4
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (Ιο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται kol η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 31.12.2020».

Άρθρο 5
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τις 30 Νοεμβρίου 2020 νία την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.

2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’ 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

3. Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (ΑΊ34).

Άρθρο 6

Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καιτης κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’868), όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δύνανται νασυναφθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, με βάση τον ανώτατο αριθμό προσληπτέων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Πηγή: taxheaven.gr