Το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως και για διάστημα από ένα έως και τρία έτη θα «μοιράσει» το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ), οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο διεξαγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της νέας (τρίτης) προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ που αποσκοπεί στην ανακοπή ή και την αναστροφή του «brain drain» και ταυτόχρονα της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα, θα διατεθούν συνολικά 8 εκατ. ευρώ για υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τα οποία ορίζονται Φορείς Υποδοχή. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τις 20 Οκτωβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες, ενώ η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μία από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Φυσικές Επιστήμες.
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας.
Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας).
Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα.
Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας.
Κοινωνικές Επιστήμες.
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες.
Περιβάλλον και Ενέργεια.
Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την αποφυγή του ενδεχόμενου διπλής χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης της διδακτορικής διατριβής να έχει χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται ο ΥΔ να λαμβάνει υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Οροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ΥΔ στην πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ είναι οι εξής:

Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι επιλέξιμοι.
Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και περισσότερα από 7 από τις 31.12 του έτους απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών.
Στην περίπτωση κατόχων Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τις 31.12 του έτους κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του πιο πρόσφατου τίτλου.
Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την απόκτηση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα προσαυξάνουν αναλόγως.
Κατ’ αντιστοιχία, για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την κτήση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος προσαυξάνει κατά 9 μήνες ανά τέκνο και έως 2 τέκνα.
Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα
Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια της υποτροφία
Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και να καλύπτουν όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
Ο ΥΔ να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΥΔ έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εν λόγω εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, για κάθε φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 19.000.

Στα παραπάνω όρια δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν αμοιβές που καταβάλλονται αναδρομικά και αφορούν σε εργασία/έργο που εκτελέστηκε πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας.
Οι Φορείς Υποδοχής

Ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών ορίζονται, όπως προαναφέρεται, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/2017) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α’/2003).

Ο ΥΔ θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ. Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).

Σε περίπτωση που η διατριβή εκπονείται σε συνεργασία/συνεπίβλεψη με φορέα του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 ή φορέα της αλλοδαπής, ο ΥΔ θα έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει σε σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων.

 

Πηγή: euro2day