21 Οκτ 2020

Αριθμ. 2850/2020

(ΦΕΚ Β’ 4701/23-10-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 69.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013).

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31-07-2014).

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπ’ αρ. 5358/10-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 3374).

10. Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 125).

11. Την υπ’ αρ. 4941/07-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (Β’ 2538).

12. Την υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 281255/06-05-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)”» (Β’ 794).

14. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος”Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020″» (Β’ 1273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αρ. 65264/16-10-2020 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

17. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενισχυόμενο Μέτρο – Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

2. Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

3. Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας».

Άρθρο 2
Αρμόδιοι Φορείς

1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο ν. 4314/2014, καθώς και τον συντονισμό και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου.

2. Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 3
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. Αιτήσεις
α) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ): Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης για τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται στήριξη καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις.
β) Αίτηση στήριξης-πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη στο εν λόγω μέτρο του ΠΑΑ που ταυτόχρονα είναι και αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης.
2. Επιλέξιμη έκταση: το σύνολο της επιλέξιμης προσδιορισθείσας έκτασης των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, που προκύπτει για το έτος χρήσης ΕΑΕ 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.
3. Νόμιμη κατοχή: η κατοχής της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά τεκμηρίωσης, που υποβλήθηκαν με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο υποβολής και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ): περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων γ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων δ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης ε) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου ζ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 2014-2020: νοείται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4314/2014.
6. Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): νοείται το επί μέρους πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί με άμεση σύνδεση με το ΟΣ και ενδεχομένως με άλλες βάσεις δεδομένων και μέσω διεπαφών με το ΟΠΣΑΑ, για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου 21.
7. Πράξη: νοείται απόσπασμα της απόφασης Ένταξης Πράξεων με τα στοιχεία ένταξης σε συγκεκριμένη δράση για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο.
8. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (εφεξής ΜΑΑΕ): συστάθηκε με βάση το άρθρο 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), όπως ισχύει κάθε φορά και σε αυτό εγγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.
9. ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020», όπως αυτό έχει εκδοθεί με την υπ’ αρ. 1065/2016 (Β’ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής

Το Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:
– είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και
– να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Άρθρο 6
Ύψος ενίσχυσης

1. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

2. Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

Κλάση επιλέξιμης έκτασηςΎψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο
0 ha < επιλέξιμη έκταση < 1 ha300 €
1 ha < επιλέξιμη έκταση < 1,5 ha600 €
1,5 ha < επιλέξιμη έκταση < 3 ha1.100 €
3 ha < επιλέξιμη έκταση < 5 ha1.600 €
5 ha < επιλέξιμη έκταση < 7 ha2.000 €
7 ha < επιλέξιμη έκταση < 10 ha2.500 €
10 ha < επιλέξιμη έκταση < 15 ha3.000 €
15 ha < επιλέξιμη έκταση < 20 ha3.500 €
επιλέξιμη έκταση > 20 ha4.000 €
 1. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματος τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

  4. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.

  Άρθρο 7
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δημοσιοποίηση του Μέτρου

  1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- πληρωμής από τους υποψηφίους δικαιούχους.

  2. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:
  α) το προκηρυσσόμενο μέτρο
  β) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης-πληρωμής
  γ) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης
  δ) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης- πληρωμής μέσω του ΠΣ
  ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι
  στ) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής
  ζ) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Μέτρο
  η) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.

  3. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν εγκαίρως γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της.
  Σε κάθε περίπτωση, τηρείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.

  4. Με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. Με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης μεταφέρονται στο ΠΣ μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

  Άρθρο 8
  Υποβολή αίτησης στήριξης – πληρωμής

  1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης- πληρωμής, και παράλληλα δηλώνουν ότι:
  – δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή
  – δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, ή
  – έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς. Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
  Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης- πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
  Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.
  Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

  3. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία

  4. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

  Άρθρο 9
  Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης – πληρωμής

  1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του ΠΣ.
  Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣ, ΜΑΑΕ, κ.λπ.).
  Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
  α) το εμπρόθεσμο της υποβολής·
  β) την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων·
  γ) τον προσδιορισμό της κλάσης επιλέξιμης έκτασης και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης·
  δ) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.

  2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

  3. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο ΠΣ και ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος δύναται να λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www. opekepe.gr).

  4. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής. Ο