Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την διαδικασία αίτησης χορήγησης επιδόματος γέννησης μέσω του υποσυστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης.

Όπως είναι γνωστό, με την αρ. πρωτ. ΓΓΨΔΑΔ/16/13-2-2020 σχετική εγκύκλιο, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στις υπηρεσίες σας για την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων γέννησης στο υποσύστημα της δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών από τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχει το υποσύστημα, είναι και το δικαίωμα της μητέρας να υποβάλει αίτηση χορήγησης επιδόματος γέννησης, όπως αυτό προβλέπεται στον Ν.4659/2020 (ΦΕΚ Α’ 21) και στις αριθμ. Δ11 οικ.8523/236/17-02-2020 (ΦΕΚ Β’490) και αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461/24-03-2020 (ΦΕΚ Β’1039) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος γέννησης μέσω του υποσυστήματος της δήλωσης γέννησης είναι:

1. Η ενεργοποίηση του σχετικού πεδίου που δηλώνεται πως η μητέρα αιτείται του επιδόματος γέννησης.

2. Η καταχώρηση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα.

3. Η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα: email και αριθμός κινητού τηλεφώνου, προκειμένου μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης της γέννησης σε όλους τους διασυνδεδεμένους φορείς, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να ενημερώσει τη μητέρα για την έκβαση της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση και απρόσκοπτη επεξεργασία από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες των αιτημάτων χορήγησης επιδόματος γέννησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών, παρακαλούμε όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των μαιευτηρίων που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της καταχώρισης της ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης στη σχετική εφαρμογή, να είναι ιδιαιτέρως σχολαστικοί στην ορθή συμπλήρωση όλων των παραπάνω απαραίτητων πεδίων για την επιτυχημένη υποβολή των αιτήσεων χορήγησης επιδόματος γέννησης μέσω της εφαρμογής της δήλωσης γέννησης, ενημερώνοντας σχετικά τους πολίτες/γονείς.

Για την αποφυγή καταστάσεων όπου οι πολίτες προσέρχονται για τη δήλωση γέννησης χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση γέννησης, δέον είναι όπως ενημερώνονται, εκ των προτέρων, για τα απαραίτητα στοιχεία και, κυρίως, για την προσκόμιση των στοιχείων: email, κινητού τηλεφώνου και ΙΒΑΝ.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που οι πολίτες δεν επιθυμούν την υποβολή της αίτησης στο μαιευτήριο ή/και δεν προσκομίζουν τα ανωτέρω στοιχεία, παρακαλούνται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής για τη δήλωση γέννησης να ΜΗΝ ενεργοποιούν το σχετικό πεδίο της αίτησης για το επίδομα γέννησης και να ενημερώνουν τους πολίτες ότι οφείλουν οι ίδιοι να διεκπεραιώσουν την σχετική αίτηση μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΑ στο https://epidomagennisis.gr/ και εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στις ειδικές περιπτώσεις που και οι δύο γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων χωρών ή μονογονεϊκή οικογένεια, όπου η μητέρα είναι πολίτης άλλης χώρας, η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους και μόνο μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΑ στο https://epidomagennisis.gr/ εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Πηγή: taxheaven.gr