Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή Περιφέρειας Κρήτης

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων είναι το νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Κρήτης ΔΡΑΣΗ 3.c.4 – Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης.

Μορφή Ενίσχυσης
Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας λόγω των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης). Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€.

Την πρόσθετη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Κρήτης με επιπλέον 10 εκατομμύρια € επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με δηλώσεις του στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Προϋπολογισμός
50.000.000€ 60.000.000€

Διάρκεια υλοποίησης
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Κριτήρια αξιολόγησης
– Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019.
– Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019.
– Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Εφόσον μια επιχείρηση κατατάσσεται σε υψηλή βαθμολογική θέση στους πίνακες αξιολόγησης, αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης, καθώς η ένταξη των προτάσεων γίνεται με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη (συγκριτική).

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
– Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης
– Η έναρξη δραστηριότητας να είναι πριν την 01/01/2019
– Να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (δείτε εδώ) και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
– Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
– Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
– Το άθροισμα των εξόδων (Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και εργαζομένων, ενοίκια, διάφορα λειτουργικά έξοδα) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.000€
Μέσα στο τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Ημερομηνίες υποβολής
Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκινούν από τις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Νοεμβρίου 2020.